ANBI

ST. Barbara terborg

ANBI

 

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI) om per 1 januari 2014 diverse gegevens openbaar te maken, hieronder de betreffende gegevens voor de “Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats Sint Barbara Terborg “  te Terborg.

Naam: Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats St. Barbara Terborg

Adres:  Den Vlasberg 1 Terborg (hoofdingang)

 Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) =  8166.70.651

Nummer Kamer van Koophandel :   410 489 09

Bankrekeningnummer:  NL57 RABO 0359 1540 42

 

Contactgegevens:

Postadres: Ettensestraat 3a 7061 AA Terborg   (F. Jansen)
E-mail:  jansenterborg@hetnet.nl

 

Bestuursleden:

 • Voorzitter: Dhr.  F.C.L.M. Jansen
 • Penningmeester: Dhr.  F.B.J.M. Ingelaat
 • Kerkhofbeheerder: Dhr.  Th.J.  Pelgrim

 

Statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel het (doen) beheren en exploiteren in de ruimste zin van het woord, van de Rooms Katholieke Begraafplaats Sint Barbara aan Den Vlasberg 1 te Terborg, een en ander binnen de kaders van de Wet op de Lijkbezorging.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

 • Het bijhouden van een volledige administratie.
 • Het begeleiden en in goede orde ontvangen van de uitvaarten (begrafenissen)  en bijzettingen (urnen).
 • Het onderhouden van contact met de rechthebbenden.
 • Het onderhoud van het kerkhof.

 

 

Het beloningsbeleid van de instelling:

Alle geleverde inspanningen voor het kerkhof zijn voor de bestuursleden en overige vrijwilligers onbezoldigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

 • Jaarlijks wordt contact opgenomen met de rechthebbenden van de graven en urnenkelders, waarvan de grafrechten zijn verlopen en al of niet verlengd moeten worden.
 • Het actueel houden van de kerkhof-administratie.
 • Het actueel houden van de financiele administratie.
 • Het ontvangen en organiseren van begrafenissen en bijzettingen.
 • Het verwijderen van grafstenen, waarvan de grafrechten verlopen zijn.
 • Onderhoud van het gehele kerkhof (hagen, bomen, paden, gebouwen)

 

 

 

Beknopte balans en staat van baten en lasten over de jaren  2020 en 2021.

 

 

 

Activa
31-12-2022
31-12-2021
31-12-2020
Deposito's
€ 199.157
€ 189.159
€ 189.136
Geldmiddelen
€ 33.674
€ 46.070
€ 44.734
Vorderingen
€ 350
€ 1.090
 
Totaal
€ 233.181
€ 236.319
€ 233.869
 
 
 
 
Passiva
 
 
 
Vermogen
€ 90.806
€ 103.474
€ 111.549
Reserve verwijderbijdrage
€ 42.375
€ 42.750
€ 42.320
Reserve tuinonderhoud
€ 100.000
€ 90.000
€ 80.000
Schulden
 
€ 95
 
Totaal
€ 233.3181
€ 236.319
€ 233.869
 
 
 
 
 Exploitatie
 
 
 
 Inkomsten
€ 16.265
€ 14.563
 
 Uitgaven
€ 18.662
€ 13.203
 
 Saldo baten - lasten
€ -2.397
€ 1.360